Historie obce Okřínek

Obce Okřínek a Srbce leží ve zcela rovinaté krajině Polabí poblíž Poděbrad na spojnici na Jičín. První písemná zpráva o obci Okřínek  je známa z roku 1790.  .– 1.VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ – JOSEFSKÉ. Nahlédneme-li do příslušné mapy z prvního vojenského mapování, najdeme Okřínek pouze jako dvě stavení na břehu rybníka Blato a Srbce jako osadu s cca 5 staveními. Výraznější rozvoj obce z hlediska stavební činnosti můžeme v obci pozorovat až od poloviny 19. století, ale zejména na přelomu století. Okřínek dnes představuje vesnické sídlo s poměrně mladou zástavbou většinou až ze závěru 19. a první třetiny 20. století. Z tohoto období pochází převážná část zástavby rozvinuté podél tehdejší císařské silnice a dále okolo „nové návsi“ u křížku. Rozvoj obce víceméně plynule pokračoval až do let po druhé světové válce. Roku 1950, bylo v obci 108 trvale obydlených domů. Od tohoto období můžeme sledovat pokles stavební činnosti až do dnešní doby. V roce 2001 bylo v obci 66 trvale obydlených domů. Současně s tímto jevem můžeme pozorovat i průběžně se snižující počet obyvatel trvale žijících v obci. Od roku 1890 kdy zde žilo 512 obyvatel – nejvíce v historii Okřínku, až na dnešních 164. Krátkodobý nárůst obyvatel obce můžeme pozorovat mezi lety 1910 a 1930, což reflektuje nárůst stavební činnosti v obci. Dnešní stav vznikl v roce 1961 , kdy došlo nejen ke sloučení JZD Okřínek a Srbce, ale i ke spojení obou národních výborů. Koncem roku 1970 došlo ještě ke sloučení obcí Okřínek a Senice a v témže roce byla uzavřena v obci základní škola (otevřena 1924) a děti musí dojíždět do školy do Městce Králové nebo do Poděbrad. K rozdělení Senic a Okřínka na opět samostatné obce došlo až v roce 1992.

Okřínek - od r.1869 -1910 pod názvem Vokřínek  osada obce Pátek

Srbce - první písemná zmínka o vesnici pochází  z roku 1413, další písemná zmínka  z roku 1869 pod názvem Srbec osada Vlkov okr. Poděbrady.

V roce 1921 - 1950 samostatná obec Srbce okres Poděbrady. Od r.1961 součást obce Okřínek okres Nymburk